ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

AGB AG PL

 

Ogólne warunki pracy dla pracodawców JoblaJob

 

1. Ogólne

(1) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej: OWH) regulują stosunki umowne pomiędzy pracodawcą a MD Personalservice GmbH, reprezentowaną przez dyrektora zarządzającego Martin Dolecek, Eleonorenstraße 36 07586 Bad Köstritz (dalej: JoblaJob).

(2) JoblaJob zapewnia platformę do umieszczania pracowników. Pracodawcy i kandydaci mogą kontaktować się za pośrednictwem platformy, a oferty pracy i podania o pracę mogą być publikowane na platformie. Użytkownicy mogą umieszczać treści na platformie. JoblaJob umożliwia pobieranie tej zawartości.

(3) Umowna usługa JoblaJob polega na przyznaniu bezpłatnego dostępu do platformy, jak również na umożliwieniu pracodawcom rezerwowania opcji z kosztami. Nie ma żadnych kosztów związanych z samą rejestracją i użytkowaniem strony internetowej. Tylko oferty dla pracodawcy są obciążone kosztami.

(4) Odbiegające, sprzeczne lub uzupełniające warunki ogólne nie stają się częścią umowy, chyba że ich ważność została wyraźnie uzgodniona.

 

2. Rejestracja i zawarcie umowy

(1) Rejestracja odbywa się w Internecie, na stronie www.JoblaJob.de . Użytkownik rejestruje się na stronie internetowej. Następnie użytkownik otrzymuje konto użytkownika.

(2) Po wysłaniu danych rejestracyjnych, JoblaJob wysyła użytkownikowi e-mail z potwierdzeniem rejestracji.  Wraz z otrzymaniem potwierdzenia rejestracji zostaje zawarta umowa użytkownika pomiędzy JoblaJob a użytkownikiem.

 

3. Wynagrodzenie - doładowanie konta punktowego

(1) Wynagrodzenie za wyniki JoblaJob określane jest na podstawie modelu punktowego. Pracodawca ma do dyspozycji pięć pakietów. Świadczenia dostępne dla pracodawcy do wyboru i odpowiadające im punkty są wyświetlane na stronie głównej.

(2) Przy zakupie pakietu punkty zdobyte przez pracodawcę są zapisywane na jego koncie użytkownika. Następnie może je wykorzystać do usług, które chce świadczyć.  

(3) Po zamówieniu wybranego pakietu punktów JoblaJob wysyła do pracodawcy fakturę na wynagrodzenie pocztą elektroniczną. Wynagrodzenie jest płatne natychmiast.

(4) Metody płatności są wyświetlane na stronie głównej JoblaJob.

 

4. Zakres usług oferowanych przez JoblaJob

(1) Pracodawca może, między innymi, zamieszczać ogłoszenia o pracy, zamieszczać przez pewien okres czasu ogłoszenia o pracy, wyszukiwać kandydatów i kontaktować się z nimi bezpośrednio.

(2) Zakres świadczeń jest określony przez świadczenia wybrane przez pracodawcę w przeglądzie zamówień.

 

5. Obowiązki użytkownika

(1)Użytkownik zobowiązuje się do podania podczas rejestracji wyłącznie prawdziwych, pełnych i aktualnych informacji o sobie. Jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości co do autentyczności danych, JoblaJob może tymczasowo zablokować konto użytkownika w celu ochrony pozostałych członków przed ewentualnymi podróbkami i zażądać od użytkownika dowodu autentyczności. Jeśli użytkownik zastosuje się do tego żądania, JoblaJob może usunąć konto użytkownika.

(2) Użytkownik zobowiązuje się do starannego obchodzenia się z danymi do logowania i nie przekazywania ich osobom trzecim.

(3) Użytkownik jest odpowiedzialny za własne treści, informacje i działania oraz jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa. Dotyczy to w szczególności, ale nie rozstrzygająco, obszarów prawa autorskiego, prawa znaków towarowych i ochrony nieletnich. Użytkownik gwarantuje, że posiada wszystkie niezbędne prawa dotyczące treści, które umieścił w bazie danych JoblaJob i że nie sprzeciwiają się temu żadne prawa osób trzecich (w tym prawo do własnego wizerunku, prawo do nazwy, prawa do znaku towarowego osób trzecich).

(4) Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia JoblaJob z wszelkich roszczeń osób trzecich, które opierają się na naruszeniu ich praw przez treści zamieszczone przez użytkownika na platformie JoblaJob. Użytkownik na pierwsze żądanie ponosi koszty koniecznej obrony prawnej przez JoblaJob, w tym koszty sądowe i adwokackie.

(5) Użytkownik jest zobowiązany do nie naruszania obowiązujących przepisów prawnych podczas korzystania z JoblaJob. Zapewnia on, że nie będzie wykorzystywał platformy do dostarczania nielegalnych lub niemoralnych treści. JoblaJob nie bierze na siebie obowiązku sprawdzania i kontroli treści.

(6) Użytkownik musi zapewnić, że jego wymagania techniczne są wystarczające do korzystania z JoblaJob. Przestarzała przeglądarka, starsze urządzenie końcowe, wolne połączenie z Internetem lub brak niezbędnych wtyczek może prowadzić do tego, że oferta nie może być wykorzystywana lub może być wykorzystywana tylko częściowo.

(7) Użytkownik jest zobowiązany do nie ingerowania w system JoblaJob w żaden sposób. Elektroniczne ataki na JoblaJob (w tym na cały sprzęt i oprogramowanie wykorzystywane do obsługi platformy) lub na poszczególnych użytkowników są zabronione.

W szczególności nie są dozwolone następujące interwencje:

  • Próby włamania (obchodzenie i/lub uchylanie się od stosowania środków bezpieczeństwa)
  • Próby odrzucenia usługi, tj. próby z dużą liczbą generowanych zgłoszeń do serwera JoblaJob-Server w celu zapobieżenia, spowolnienia lub uczynienia ich niedostępnymi podczas wykonywania czynności;
  • Sprawdź, zeskanuj lub przetestuj słabe punkty w systemie.

(8) Jeśli użytkownik naruszy niniejsze zasady postępowania, a JoblaJob otrzyma o tym informację, JoblaJob zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika. Użytkownik zostanie poinformowany o zablokowaniu za pomocą poczty elektronicznej i otrzyma rozsądny okres czasu na wykorzystanie punktów.

 

6. Przyznanie praw do treści

Użytkownik przyznaje JoblaJob wraz z przekazaniem lub załadowaniem swoich treści (np. ogłoszenia o pracy) bezpłatne, proste, przestrzennie i czasowo nieograniczone prawo do używania, modyfikowania, prezentowania, publicznego udostępniania, powielania i rozpowszechniania przekazywanych treści.

 

7. Okres obowiązywania umowy

Umowa użytkowania jest zawierana na czas nieokreślony. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swój profil użytkownika. JoblaJob wskazuje użytkownikowi, że po pomyślnym usunięciu wszystkie treści i dane zapisane przez użytkownika na serwerze JoblaJob zostaną nieodwracalnie usunięte. Wciąż istniejące punkty (punkty) wygasają wraz z usunięciem profilu.

 

8. Korzystanie z usług

(1) JoblaJob zapewnia wysoką dostępność swoich usług. Wyłączone z tego są czasy, w których nie można dotrzeć do serwera z powodów technicznych lub operacyjnych, które są poza kontrolą JoblaJob, zwłaszcza w przypadku siły wyższej i winy osób trzecich. JoblaJob może ograniczyć świadczenie usług, jeśli wymaga tego bezpieczeństwo strony internetowej, oprogramowania lub danych przekazywanych w trakcie korzystania z usług.

(2) JoblaJob ma prawo do zmiany lub czasowego lub stałego wstrzymania poszczególnych ofert w dowolnym momencie. JoblaJob przyznaje użytkownikowi płatnych usług odpowiednie odszkodowanie w przypadku zmiany lub zaprzestania świadczenia usług.

 

9. Odpowiedzialność

JoblaJob ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, jak również za szkody spowodowane umyślnym działaniem lub rażącym zaniedbaniem firmy JoblaJob lub jednego z jej prawnych przedstawicieli lub zastępców.

JoblaJob ponosi odpowiedzialność, ograniczoną do odszkodowania za typowe dla umowy, przewidywalne szkody, za takie szkody, które wynikają z lekkiego zaniedbania naruszenia istotnych zobowiązań umownych przez JoblaJob lub jednego z jego prawnych przedstawicieli lub zastępców. Istotne zobowiązania umowne to zobowiązania, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać.

 

10. Postanowienia końcowe

Do niniejszych warunków użytkowania zastosowanie ma wyłącznie prawo niemieckie.

Jeśli kopie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych i Warunków Użytkowania sporządzone są w językach innych niż niemiecki, prawnie wiążąca jest tylko wersja niemiecka.