ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

AGB AN PL

 

Ogólne warunki korzystania z JoblaJob dla wnioskodawców

 

1. Zakres stosowania

(1) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe i Warunki Użytkowania (dalej: OWH) regulują stosunek umowny pomiędzy użytkownikiem a MD Personalservice GmbH, reprezentowaną przez dyrektora zarządzającego Martin Dolecek, Eleonorenstraße 36 07586 Bad Köstritz (dalej: JoblaJob).

(2) JoblaJob zapewnia platformę do umieszczania pracowników. Pracodawcy i kandydaci mogą kontaktować się za pośrednictwem platformy, a oferty pracy i podania o pracę mogą być publikowane na platformie. Użytkownicy mogą umieszczać treści na platformie. JoblaJob umożliwia pobieranie tej zawartości.

(3) Umowna usługa JoblaJob polega na przyznaniu bezpłatnego dostępu do platformy, jak również na umożliwieniu pracodawcom rezerwowania opcji z kosztami. Nie ma żadnych kosztów związanych z samą rejestracją i użytkowaniem strony internetowej. Tylko oferty dla pracodawców są obciążone kosztami, dla kandydatów korzystanie z JoblaJob jest bezpłatne.

(4) Odbiegające, sprzeczne lub uzupełniające warunki ogólne nie stają się częścią umowy, chyba że ich ważność została wyraźnie zatwierdzona.

 

2. Rejestracja i zawarcie umowy

(1) Rejestracja odbywa się w Internecie, na stronie www. JoblaJob.de . Użytkownik rejestruje się na stronie internetowej. Następnie użytkownik otrzymuje konto użytkownika.

(2) Po wysłaniu danych rejestracyjnych, JoblaJob wysyła użytkownikowi e-mail z potwierdzeniem rejestracji.  Wraz z otrzymaniem potwierdzenia rejestracji zostaje zawarta umowa użytkownika pomiędzy JoblaJob a użytkownikiem.

 

3. Zakres usług JoblaJob

(1) JoblaJob oferuje wnioskodawcy możliwość przeglądania i otrzymywania ofert pracy oraz odpowiadania na nie.

(2) JoblaJob oferuje użytkownikowi możliwość skontaktowania się z pracodawcami.

 

4. Obowiązki użytkownika

(1) Podczas rejestracji użytkownik zobowiązuje się do podania wyłącznie prawdziwych, pełnych i aktualnych danych osobowych. Jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości co do autentyczności danych, JoblaJob może tymczasowo zablokować konto użytkownika w celu ochrony pozostałych członków przed ewentualnymi podróbkami i zażądać od użytkownika dowodu autentyczności. Jeśli użytkownik zastosuje się do tego żądania, JoblaJob może usunąć konto użytkownika.

(2) Użytkownik zobowiązuje się do starannego obchodzenia się z danymi do logowania i nie przekazywania ich osobom trzecim.

(3) Użytkownik jest odpowiedzialny za własne treści, informacje i działania oraz jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa. Dotyczy to w szczególności, ale nie rozstrzygająco, obszarów prawa autorskiego, prawa znaków towarowych i ochrony nieletnich. Użytkownik gwarantuje, że posiada wszystkie niezbędne prawa dotyczące treści, które umieścił w bazie danych JoblaJob i że nie sprzeciwiają się temu żadne prawa osób trzecich (w tym prawo do własnego wizerunku, prawo do nazwy, prawa do znaku towarowego osób trzecich).

(4) Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia JoblaJob z wszelkich roszczeń osób trzecich, które opierają się na naruszeniu ich praw przez treści zamieszczone przez użytkownika na platformie JoblaJob. Użytkownik na pierwsze żądanie ponosi koszty koniecznej obrony prawnej przez JoblaJob, w tym koszty sądowe i adwokackie.

(5) Użytkownik jest zobowiązany do nie naruszania obowiązujących przepisów prawnych podczas korzystania z JoblaJob. Zapewnia on, że nie będzie wykorzystywał platformy do dostarczania nielegalnych lub niemoralnych treści. JoblaJob nie bierze na siebie obowiązku sprawdzania i kontroli treści.

(6) Użytkownik musi zapewnić, że jego wymagania techniczne są wystarczające do korzystania z JoblaJob. Przestarzała przeglądarka, starsze urządzenie końcowe, wolne połączenie z Internetem lub brak niezbędnych wtyczek może prowadzić do tego, że oferta nie może być wykorzystywana lub może być wykorzystywana tylko częściowo.

(7) Użytkownik jest zobowiązany do nie ingerowania w system JoblaJob w żaden sposób. Elektroniczne ataki na JoblaJob (w tym na cały sprzęt i oprogramowanie wykorzystywane do obsługi platformy) lub na poszczególnych użytkowników są zabronione.

W szczególności nie są dozwolone następujące interwencje:

  • Próby włamania (obchodzenie i/lub uchylanie się od stosowania środków bezpieczeństwa)
  • Próby odrzucenia usługi, tj. próby z dużą liczbą generowanych zgłoszeń do serwera JoblaJob-Server w celu zapobieżenia, spowolnienia lub uczynienia ich niedostępnymi podczas wykonywania czynności;
  • Sprawdź, zeskanuj lub przetestuj słabe punkty w systemie.

(8) Jeśli użytkownik naruszy niniejszy regulamin i JoblaJob zostanie o tym powiadomiony, JoblaJob zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika. Użytkownik zostanie poinformowany o zablokowaniu za pomocą poczty elektronicznej i otrzyma rozsądny czas na wykorzystanie punktów.

 

5. Przyznanie praw do treści

Użytkownik przyznaje JoblaJob wraz z przekazaniem lub załadowaniem swoich treści (np. ogłoszenia o pracy) bezpłatne, proste, przestrzennie i czasowo nieograniczone prawo do używania, modyfikowania, prezentowania, publicznego udostępniania, powielania i rozpowszechniania przekazywanych treści.

 

6. Okres obowiązywania umowy

Umowa użytkowania jest zawierana na czas nieokreślony. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swój profil użytkownika. JoblaJob wskazuje użytkownikowi, że po pomyślnym usunięciu wszystkie treści i dane zapisane przez użytkownika na serwerze JoblaJob zostaną nieodwracalnie usunięte.

 

7. Korzystanie z usług

(1) JoblaJob zapewnia wysoką dostępność swoich usług. Wyłączone z tego są czasy, w których serwer nie może być osiągnięty z powodów technicznych lub operacyjnych, które nie są w sferze wpływu JoblaJob, zwłaszcza w przypadku siły wyższej i winy osób trzecich. JoblaJob może ograniczyć świadczenie usług, jeśli wymaga tego bezpieczeństwo strony internetowej, oprogramowania lub danych przekazywanych w trakcie korzystania z usług.

(2) JoblaJob ma prawo do zmiany lub czasowego lub stałego wstrzymania poszczególnych ofert w dowolnym momencie. JoblaJob przyznaje użytkownikowi płatnych usług odpowiednie odszkodowanie w przypadku zmiany lub zaprzestania świadczenia usług.

 

8. Odpowiedzialność

(1) JoblaJob ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń za szkody wynikające z utraty życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia, jak również za szkody spowodowane umyślnym działaniem lub rażącym zaniedbaniem firmy JoblaJob lub jednego z jej prawnych przedstawicieli lub zastępców.

(2) JoblaJob ponosi odpowiedzialność, ograniczoną do odszkodowania za typowo umownie przewidywalne szkody, za takie szkody, które opierają się na nieznacznym zaniedbaniu naruszenia istotnych zobowiązań umownych przez niego lub jednego z jego prawnych przedstawicieli lub asystentów. Istotne zobowiązania umowne to zobowiązania, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać.

 

9. Postanowienia końcowe

Zastosowanie mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w którym użytkownik zwykle przebywa. We wszystkich innych kwestiach stosuje się prawo niemieckie.

Jeśli kopie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych i Warunków Użytkowania sporządzone są w językach innych niż niemiecki, prawnie wiążąca jest tylko wersja niemiecka.