ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Ubezpieczenie

W Niemczech każda osoba pracująca podlega składkom na ubezpieczenie społeczne. Oznacza to, że składki na ubezpieczenie społeczne w Niemczech opłacane są z wynagrodzenia. Składki obejmują ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie pielęgnacyjne, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia i ubezpieczenie emerytalne. Ubezpieczenie społeczne zaczyna obowiązywać, gdy pracownik zachoruje, wymaga opieki lub osiągnął wiek emerytalny.

Zgłoszenia dokonywane są z wykorzystaniem numeru ubezpieczenia społecznego.

Pracodawca wnioskuje o to jednorazowo w momencie rozpoczęcia pracy i obowiązuje to całe życie

Aby mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych w przypadku bezrobocia, należy być ubezpieczonym na wypadek bezrobocia przez co najmniej 12 miesięcy. Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje koszty lekarza i leczenia w przypadku choroby, macierzyństwa lub wypadku przy pracy.

Istnieje także wiele innych rodzajów ubezpieczeń.

Oprócz ubezpieczenia społecznego w Niemczech można również ubezpieczyć się od wypadków rekreacyjnych. Jest to odrębne ubezpieczenie, które należy wykupić i obowiązuje ono również bez stosunku umownego (zatrudnienia).

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obowiązuje, jeśli wyrządziłeś szkodę osobie trzeciej.

Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej obowiązuje, gdy jesteś zmuszony na przykład prowadzić spór prawny.

Wszystkie ubezpieczenia (za wyjątkiem ubezpieczenia społecznego) muszą być wykupione prywatnie i opłacone niezależnie od pracodawcy.